Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 4.3.2021 ja RIA-liiton kokouksessa 8.4.2021.

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry. Y-tunnus 1105662-4

Toiminta on alkanut kerhona Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit Jyväskylän kerho, joka on perustettu 28.10.1968.

Keski-Suomen rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on perustettu 9.4.1970. Rekisteröity 15.01.1974. Rekisteröidyt säännöt ovat yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, huolehtia jäsentensä ammatillisen valmiuden kehittämisestä, yhteiskunnallisen ja ammatillisen aseman ja arvostuksen jatkuvasta kohottamisesta sekä työnsaantimahdollisuuksien ja työskentelyedellytysten parantamisesta, tukea jäsentensä pyrkimyksiä sijoittua edellytyksiään vastaaville paikoille yhteiskunnassa sekä valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia.

Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan edistäminen ja niihin liittyvien kulttuuriperinteiden vaaliminen.

3 § Toimintamuodot 

Yhdistys järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, kilpailuja, juhla- ja huvitilaisuuksia, retkeilyjä ja ryhmämatkoja jäsenilleen sekä harjoittaa ja tukee rakennusalan tutkimus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa. 

Yhdistys voi myöntää jäsenilleen ja rakennusalan opiskelijoille kannatusstipendejä.

Yhdistys voi myöntää kunnianosoituksena ”Esimerkillinen Rakennuskohde” -huomionosoituksen.

Yhdistys voi palkita ansioituneita jäseniään huomionosoituksilla.

Yhdistys kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijäin ja yleisön huomiota rakennustoiminnan kehittämiseen ja edustamiensa ammattikuntien aseman ja työskentelyedellytysten parantamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

Yhdistys tekee suojelualoitteita yksittäisistä rakennuksista, sisustuksista, miljöö- ja aluekokonaisuuksista arkkitehtuuri-, kulttuuri - ja perinnearvojen säilyttämiseksi.

Yhdistys voi olla aloitteellinen anottaessa rakennusalaa arvostavalle henkilölle arvonimeä, kunniamerkkiä tai muuta huomionosoitusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja muuta irtainta sekä kiinteätä omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistys on jäsenenä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry -nimisessä yhdistyksessä, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä RIA -liitto.

4 § Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa rakennusalalla rakennusinsinööri- tai rakennusarkkitehdin- tai rakennusmestaritutkinnon; tai
- on suorittanut em. korkeamman tutkinnon; tai
- on suorittanut em. vastaavan ulkomaisen tutkinnon; tai
- on suorittanut vähintään opistotasoisen tutkinnon ja toimii rakennusalalla vastuullisissa tehtävissä.

Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun suorittamista määräaikaan mennessä.

Edellisen vuoden yhdistys- tai opiskelijajäsen, joka ei ole ennen 1.1. maksanut kokonaan edellisen vuoden vuotuista jäsenmaksuaan katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on toiminut erityisen ansiokkaasti rakennusalan hyväksi. Yhdistyksen kutsuma kunniajäsen on täysvaltainen jäsen.

Kunniapuheenjohtajaksi  voi hallitus kutsua erityisen ansioituneen puheenjohtajansa.

Kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja ja seniorijäsen ovat vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajia voi yhdistyksellä olla vain yksi kerrallaan.

Opiskelijajäsenet voivat olla yhdistyksen toiminnassa mukana.

Kunkin jäsenen on omatoimisesti huolehdittava omien henkilö- ja yhteystietojen ajantasaisuudesta RIA-liiton jäsenrekisterissä.

Henkilötietosuojalain mukainen (GDPR) jäsenrekisterin ylläpito ja säilytys on RIA-liitolla.

5 § Yhdistyksen jäsenmaksut ja liittomaksut

Liittomaksun yhteydessä perittävän yhdistysmaksun suuruudesta päättää hallitus.

Paikallisyhdistyksen jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksusta ovat vapautetut yhdistyksen kunniajäsenet.

Vapautukset jäsenmaksusta koskevat vain yhdistyksen jäsenmaksua, ei liittomaksua.

Hallitus voi sairauden, työkyvyttömyyden tai muun pakottavan syyn johdosta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta enintään vuodeksi kerrallaan taikka lykätä jäsenmaksun suorittamista enintään vuodella.

6 § Jäsenyydestä eroaminen tai erottaminen 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa ja liittomaksunsa kulumassa olevalta vuodelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai joka on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun tai liittomaksun maksamisen taikka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

7 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain yhden vuosikokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuunloppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on toimitettu hallitukselle.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti kirjepostina tai sähköpostilla ilmoitettava hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostilla jokaiselle liitto- ja yhdistysjäsenelle mahdollisine liitteineen ja julkaistava edellisen vuosikokouksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kutsu voidaan julkaista yhdistyksen sähköisissä kanavissa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen opiskelijajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenellä on äänioikeus.

8 §  Yhdistyksen vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja näiden äänivalta;

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto;

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;

8. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuodeksi;

9. Päätetään hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausten suuruudet toimintavuodelle;

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet kalenterivuodeksi;

11. Hyväksytään hallituksen toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja yhdistyksen tulo- ja menoarvio;

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja varahenkilöineen tarkastamaan tilikauden tilit ja hallinto;

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi toimintavuodeksi siten, että erovuorossa vuosittain heistä on aina yksi;

14. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle;

15. Päätetään lehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava;

16. Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat;

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

18. Kokouksen päättäminen;

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään edellä kohdissa 1 - 4 mainitut asiat, sekä kokouskutsussa mainitut asiat sekä kokouksen päättäminen.

9 § Hallitus 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 1. ja 2. varapuheenjohtaja sekä kolme tai kuusi muuta jäsentä.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain hallituksen puheenjohtaja tai jompi kumpi varapuheenjohtaja sekä yksi kolmesta tai kaksi kuudesta varsinaisesta hallituksen jäsenestä ovat vuorollaan vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa kutsua ulkopuolisen asiantuntijan.

Hallituksen toiminnassa voi olla mukana opiskelijajäseniä sekä alan ja oppilaitosten asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa  hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu äänestys arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.  

11 § Tilit 

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti  purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.